VOORWAARDEN

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Webdigital Webdesign. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, tenzij expliciet anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening verklaart u op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 5 augustus 2005.

Inhoudsopgave:

1. Definities
2. Aanbieding en acceptatie
3. Uitvoering van de overeenkomst
4. Duur en beŽindiging
5. Levering en levertijd
6. Prijzen
7. Betaling
8. Overmacht
9. Copyright
10. Aansprakelijkheid
11. Reclame
12. Overdracht van rechten en plichten
13. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
14. Overig
15. Tenslotte

NAAR INHOUDSOPGAVE

1. Definities ...

 1. Website : een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief bijbehorende digitale afbeeldingen en scripts.
 2. Standaard Website : een website met als basisontwerp een bestaand ontwerp van Webdigital Webdesign of van derden dat door de opdrachtgever is ingebracht.
 3. Uitgebreide Website : websites met een nieuw, door Webdigital Webdesign te ontwerpen basisontwerp en verdere voorzieningen in nauw overleg met de opdrachtgever.
 4. Onderhoud van de website : Het door Webdigital Webdesign inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst of afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever : de natuurlijke of rechtspersoon met wie Webdigital Webdesign een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

NAAR INHOUDSOPGAVE

2. Aanbieding en acceptatie ...

 1. Alle offertes en prijsopgaves door Webdigital Webdesign zijn geheel vrijblijvend en blijven 1 maand geldig.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst zijn pas geldig van het moment dat beide partijen akkoord zijn gegaan met de aanvullingen of wijzigingen.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

NAAR INHOUDSOPGAVE

3. Uitvoering van de overeenkomst ...

 1. Webdigital Webdesign zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Webdigital Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat zij alle gegevens, waarvan Webdigital Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig en zo volledig mogelijk worden verstrekt.
 4. Indien de gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Webdigital Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Webdigital Webdesign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Webdigital Webdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

NAAR INHOUDSOPGAVE

4. Duur en beeindiging ...

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website door Webdigital Webdesign voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt er in een mondelinge of schrifteljke overeenkomst een levertijd afgesproken voor een website.
 2. Een onderhoudsovereenkomst kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Webdigital Webdesign kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beeindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Webdigital Webdesign gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. Webdigital Webdesign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

NAAR INHOUDSOPGAVE

5. Levering en levertijd ...

 1. Na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal gaat Webdigital Webdesign zo snel mogelijk van start met het aanmaken van een basisconcept en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website legt Webdigital Webdesign het basisontwerp ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Webdigital Webdesign. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Webdigital Webdesign ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Webdigital Webdesign over tot het voltooien van de volledige website.
 3. Mocht Webdigital Webdesign onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen Webdigital Webdesign alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Webdigital Webdesign een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 4. Door Webdigital Webdesign gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt.

NAAR INHOUDSOPGAVE

6. Prijzen ...

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Webdigital Webdesign minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beeindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

NAAR INHOUDSOPGAVE

7. Betaling ...

 1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en Webdigital Webdesign en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
 2. De opdrachtgever dient 25% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. De aanbetaling dient binnen 14 dagen te geschieden na ondertekening, op girorekening 4784720 t.n.v. W. Fokkens o.v.v. "Aanbetaling". Webdigital Webdesign houdt zich het recht voor pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.
 3. De opdrachtgever dient na oplevering van de volledige website het resterend verschuldigde bedrag te voldoen. Webdigital Webdesign zal hiervoor een factuur sturen welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
 4. Webdigital Webdesign zal per kwartaal een factuur sturen voor een onderhoudscontract, tenzij er gedurende het betreffende kwartaal geen onderhoud is uitgevoerd door Webdigital Webdesign. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Webdigital Webdesign het verschuldigde bedrag te voldoen.
 5. In bovengenoemde gevallen behoudt Webdigital Webdesign zich het recht voor eventueel lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 6. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, wordt door Webdigital Webdesign een aanmaning tot betaling verstuurd.
 7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en /of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Webdigital Webdesign heeft voldaan.

NAAR INHOUDSOPGAVE

8. Overmacht ...

 1. Webdigital Webdesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Webdigital Webdesign als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Webdigital Webdesign alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Webdigital Webdesign geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Webdigital Webdesign zullen tot aan het moment van overmacht alsnog gefactureerd worden.

NAAR INHOUDSOPGAVE

9. Copyright ...

 1. Al het vervaardigde materiaal door Webdigital Webdesign mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
 2. Ideeen, concepten of (proef)ontwerpen blijven eigendom van Webdigital Webdesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In dit geval kan Webdigital Webdesign hiervoor een redelijke vergoeding bedingen.
 3. Webdigital Webdesign behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

NAAR INHOUDSOPGAVE

10. Aansprakelijkheid ...

 1. Webdigital Webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 2. De opdrachtgever dient Webdigital Webdesign regelmatig op de hoogte te houden van wijzigingen. Wordt dit door de opdrachtgever nagelaten, dan is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventueel hierdoor veroorzaakte door Webdigital Webdesign geleden schade.

NAAR INHOUDSOPGAVE

11. Reclame ...

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na oplevering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Webdigital Webdesign, waarna Webdigital Webdesign deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Webdigital Webdesign binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

NAAR INHOUDSOPGAVE

12. Overdracht van rechten en verplichtingen ...

 1. Webdigital Webdesign noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

NAAR INHOUDSOPGAVE

13. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden ...

 1. Webdigital Webdesign behoudt zich het recht voor deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

NAAR INHOUDSOPGAVE

14. Overig ...

 1. Webdigital Webdesign zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat.
 2. Webdigital Webdesign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

NAAR INHOUDSOPGAVE

15. Tenslotte ...

Met deze voorwaarden zijn alle voorafgaande vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de eigenaar: http://www.webdigital.nl
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.